www.seatco.co.th

2. Evaporative Cooling

        เป็นระบบทำความเย็นแบบไอระเหย ใช้ในการเติมอากาศ และเพิ่มการไหลเวียนอากาศ ซึ่งสามารถทำความเย็นเฉพาะจุด (Spot Cooling) และ ความเย็นแบบเต็มพื้นที่ (Zoning) โดยพื้นที่ต้องเป็นระบบเปิด และผลิตภัณฑ์ของลูกค้าต้องไม่มีผลต่อความชื้นสัมพัทธ์ที่ค่อนข้องมาก  เราออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องกลและไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบก่อนการใช้งาน รวมถึงการอบรมการใช้งาน และการดูแลรักษาระบบ พร้อมทั้งบริการหากเกิดปัญหาขึ้น

2.1) Direct Evaporative Cooling.

        ระบบนี้ใช้น้ำวิ่งผ่านเซลล์แพทที่ทำจากระดาษโดยอากาศสัมผัสกับน้ำโดยตรง สามารถลดอุณหภูมิเหลือ 30 Deg. C และความชื้นสัมพัทธ์ 65-85% เหมาะกับห้องแพคเกจจิ้ง ห้องที่มีความร้อนสูง ห้องผลิตที่มีความร้อน โดยสามารถใช้ทำความเย็นเฉพาะจุด (Spot Cooling) ไปที่หัวจ่ายของพนักงานแต่ละคน และความเย็นแบบเต็มพื้นที่ (Zoning ) โดยเป่าลมเย็น Free blown  ไปเต็มพื้นที่

Direct Evaporative Cooling Spot Cooling

Direct Evaporative Cooling Zone.