www.seatco.co.th

5. Cleanroom

        งานระบบห้องสะอาดที่ใช้กับงานอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิกส์ งานโรงพยาบาล อุตสาหกรรมอาหารและยา ต้องมีการควบคุมฝุ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานความสะอาด ของงานแต่ละประเภท จึงจำเป็นต้องมีการกรองฝุ่นก่อนเข้าห้อง เราออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องกลและไฟฟ้าควบคุมแบบ PID หรือ PLC สำหรับ Classs 10000 และ 100000พร้อมทดสอบระบบก่อนการใช้งาน รวมถึงการอบรมการใช้งาน และการดูแลรักษาระบบ พร้อมทั้งบริการหากเกิดปัญหาขึ้น