www.seatco.co.th

2.2 ) Indirect Evaporative Cooling

        ระบบนี้อากาศมีการแลกเปลี่ยนอากาศเหมือนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Heat Exchanger โดยอากาศไม่ได้สัมผัสกับน้ำโดยตรงทำให้ อากาศมีความชื้นเท่ากับอากาศที่ขาเข้าดังนั้นความชื้นแบบ Indirect Evaporative Cooling ลดต่ำลงกว่าแบบ Direct Evaporative Cooling  แต่อุณหภูมิที่ลดลงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิบรรยากาศ

Indirect Evaporative Cooling