www.seatco.co.th

4. HVAC system

        ระบบปรับอากาศควบคุมพารามิเตอร์ ในเรื่องของอุณหภูมิกับความชื้นสัมพัทธ์ โดยการควบคุมอุณหภูมิเราออกแบบระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ต้องใช้เครื่องส่งลมเย็น และมีสารทำความเย็นไหลในระบบ

        ไม่ว่าจะเป็นคอยล์น้ำยาและคอยล์น้ำเย็น  เราออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องกลและไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบก่อนการใช้งาน รวมถึงการอบรมการใช้งาน และการดูแลรักษาระบบ พร้อมทั้งบริการหากเกิดปัญหาขึ้น

ส่วนความชื้นสัมพัทธ์นั้น เราจะใช้ Duct Heater และ Heat Pipe ในการควบคุม