www.seatco.co.th

6. Dust Collecting System

       ระบบดูดฝุ่นผ่านระบบถุงกรอง  Cartridge Filter และ Sinter Filter ช่วยให้ฝุ่นโรงงาน มีมลภาวะลดลง ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นขนาดเล็ก เป็นผงโลหะ ฝุ่นอาหาร ฝุ่นเครื่องสำอาง และยา เราออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องกลและไฟฟ้าควบคุมพร้อมทดสอบระบบก่อนการใช้งาน รวมถึงการอบรมการใช้งาน และการดูแลรักษาระบบ พร้อมทั้งบริการหากเกิดปัญหาขึ้น

6.1 Bag Filter Type Dust Collector

6.2 Cartridge Filter Type Dust Collector

Sintered Filter Type Dust Collector